چهارشنبه 6 شهریور 1400, 8:07 ق ظ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و کارکنان واساتید در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ و راﻫﺒﺮدي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷــﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷــﮑﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳــﺘﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﻧﮓ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﮐﺎروان ﻧﺸﺎط و ﺳﻼﻣﺖ و ﻓﻌﺎﻟــــﯿﺖﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑﯽ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان و ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﺪﻟﯽ روزاﻓﺰون ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮدد.

اﻫﺪاف:

*اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ روي آوردن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و کارکنان واساتید ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ.

*ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنو کارکنان واساتید ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ.

*اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﺷﺎد در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در زﻧﮓ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ.

*اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻـﻪﻫﺎي ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪاي، ﮐﺸﻮري و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.

*اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و وﻓﺎق ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه.

زﻧﮓ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

 ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آن ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و کارکنان واساتید اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ورزشﻫﺎي ،زﻧﮓ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺳـــﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ را دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺴـــﺘﻤﺮ را ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ورزشﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀـــﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.


ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در زﻧﮓ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ:

* اﻧﺠﺎم ورزش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ در ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸﮕﺎه، داﻧﺸﮑﺪه و ﯾﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ. ،

* ﭘﯿﺎده روي، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري، اﺳﮑﻮﺗﺮ ﺳﻮاري، اﺳﮑﯿﺖ و ... در ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸﮕﺎه، ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ. . اﯾﺮوﺑﯿﮏ، ﯾﻮﮔﺎ، ﭘﯿﻼﺗﺲ و ... در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ورزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،

* ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻼسﻫﺎي ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ

* ﺑﺎزيﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه.