چهارشنبه 6 شهریور 1400, 8:27 ق ظ

 تربیت بدنی 1 :

آموزش رشته های ورزش همگانی شامل : فوتبال رو میزی، فریزبی، طناب زنی، طناب کشی، مکعب روبیک، داژبال، پرتاب دارت،

لیوان چینی و ...

 

تربیت بدنی 2 :

آموزش رشته های قهرمانی شامل : فوتبال ، فوتسال، بسکتبال، والیبال، تنیس روی میز، کاراته، تکواندو، شنا، کشتی، بدمینتون و ...

ردیف

گروه درسی

نام درس

استاد مربوطه

1

تربیت بدنی 1 آقایان

کاردانی فوریت های پزشکی

استاد مجید فرح نیا

2

تربیت بدنی 1 آقایان

بهداشت عمومی

استاد مجید فرح نیا

3

تربیت بدنی 1 آقایان

فناوری اطلاعات

استاد مجید فرح نیا

4

تربیت بدنی 1 آقایان

علوم و صنایع غذایی

استاد مجید فرح نیا

5

تربیت بدنی 1 آقایان

اتاق عمل

استاد مجید فرح نیا

6

تربیت بدنی 1 آقایان

هوشبری

استاد مجید فرح نیا

7

تربیت بدنی 1 آقایان

هوشبری

استاد مجید فرح نیا

8

تربیت بدنی 1 آقایان

مهندسی بهداشت حرفه ای

استاد مجید فرح نیا

9

تربیت بدنی 2 آقایان

هوشبری

استاد مجید فرح نیا

10

تربیت بدنی 2 آقایان

اتاق عمل

استاد مجید فرح نیا

11

تربیت بدنی 2 آقایان

هوشبری

استاد مجید فرح نیا

12

تربیت بدنی 2 آقایان

مهندسی بهداشت محیط 

استاد مجید فرح نیا

13

تربیت بدنی 2 آقایان

کارشناسی فوریت های پزشکی

استاد مجید فرح نیا

14

تربیت بدنی 2 آقایان

بهداشت عمومی

استاد مجید فرح نیا

15

تربیت بدنی 1 بانوان

هوشبری

استاد دینا دهنوی

16

تربیت بدنی 1 بانوان

هوشبری

استاد دینا دهنوی

17

تربیت بدنی 1 بانوان

اتاق عمل

استاد دینا دهنوی

18

تربیت بدنی 1 بانوان

علوم وصنایع غذایی

استاد دینا دهنوی

19

تربیت بدنی 1 بانوان

فناوری اطلاعات

استاد دینا دهنوی

20

تربیت بدنی 1 بانوان

بهداشت عمومی

استاد دینا دهنوی

21

تربیت بدنی 1 بانوان

کارشناسی ناپیوسته مامایی

استاد دینا دهنوی