کسب مقام سوم کشوری توسط تیم تیراندازی

دختران دانشکده علوم پزشکی نیشابور

خانم ها : فاطمه مریخی ، زهرا رحمانی ، مهناز صادقی

در رشته تیراندازی با تفنگ بادی