💠پویش دانشگاه فعال وهمدل با همکاری اداره تربیت بدنی وکمیته رابطین ورزشی دانشکده
گرامیداشت هفته تربیت بدنی .

🎯برگزاری مسابقه پرتاب دارت کارکنان خانم وآقا در بیمارستان 22 بهمن🏥
باحضور 24 نفراز پرسنل بیمارستان وبارعایت پروتکل های بهداشتی.

🕐زمان: شنبه مورخ 99/8/3

🏥مکان: محوطه باز بیمارستان 22 بهمن

💎برگزیدگان پرتاب دارت آقا :

🥇نفراول: جناب آقای حمیدرضا محیط آبادی
🥈نفردوم: جناب آقای کاظم حیدری
🥉نفر سوم:جناب آقای احمد جمالی نسب و حمیدبرجسته.

💎برگزیدگان پرتاب دارت خانم:

🥇نفراول: سرکار خانم بنت الهدی احمدآبادی
🥈نفردوم:سرکار خانم بیاتی وسرکار خانم زهرا طاهری
🥉نفرسوم:سرکار خانم زینب خاکزادان

☘️باتشکر از جناب آقای حسن موسوی شکیب, رابط ورزشی بیمارستان 22 بهمن در برگزاری این برنامه با نشاط.

ا