اولین جلسه شورای رابطین ورزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار گردید

نیشابور

رئیس اداره تربیت بدنی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری اولین جلسه شورای رابطین ورزشی خبر داد.

 نخستین جلسه شورای رابطان دانشکده علوم پزشکی نیشابور روز دوشنبه هفتم مهرماه با حضور سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی و رابطان ورزشی معاونت ها و مراکز دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار شد.

سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی در این جلسه به بیان اهداف تشکیل این شورا پرداخت و بر لزوم هم اندیشی در خصوص ورزش کارکنان و اساتید، انسجام و یکپارچگی برنامه های ورزشی در سطح معاونت های دانشکده تاکید کرد.

در ابتدای جلسه معارفه رابطان ورزشی صورت گرفت وهمکاران پس از معارفه به بحث و تبادل نظر درباره موضوعات مهم جلسه پرداختند.

رئیس اداره تربیت بدنی نیز به بیان موضوعات مهم ورزش کارکنان پرداخت و گزارش 6 ماهه نیم سال اول سال را ارائه داد.

اقدام جهت خرید سامانه خدمات ورزشی کارکنان، تخفیف شهریه باشگاه های ورزشی برای خانواده کارکنان، همکاری معاونان و روسای مراکز در حمایت از برگزاری مسابقات ورزشی، ارائه  برنامه های ورزشی به مناسبت های مختلف از طرف نماینده ورزشی معاونت ها، اختصاص تجهیزات ورزشی به رشته های ورزشی فعال، برگزاری ساعت نشاط و سلامت در تایم اداریو ارائه لیست تجهیزات ورزشی معاونتها به اداره تربیت بدنی از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.